LogoHG

Vier-de zondag 22 maart 2015
thema: Wat heeft dat kruis te betekenen?


Bemoediging en groet

Wat heeft dat kruis te betekenen? Misschien is die vraag je de afgelopen weken weleens gesteld, n.a.v. het kruis voor de kerk. Nou, vanaf dit weekend kunnen de mensen het zien aan de banner die erachter staat: dat kruis heeft alles te maken met de Passie van Pasen, de ’s-Gravendeelse variant op The Passion. In het logo daarvan speelt het kruis ook een prominente rol. In die zin is dat kruis in de tuin van de kerk dus een soort PR-middel, maar… hopelijk wel een PR-middel dat mensen aan het denken zet en laat doordenken: wat heeft dat kruis eigenlijk te betekenen?

Onze hulp is in de naam van de HERE, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de Heilige, vol van liefde en vol van trouw en Hij laat de werken van zijn handen niet los.

En we mogen weten: voor u, voor jou en voor mij is er:
- genade en vrede van God de Vader,
- redding en hoop dankzij Jezus Christus en
- kracht en bemoediging door de Heilige Geest. Amen.


Inleiding / Aandacht voor kinderen en jongeren

Wat heeft dat kruis te betekenen? Misschien is die vraag je de afgelopen weken weleens gesteld, n.a.v. het kruis voor de kerk. Nou, vanaf dit weekend kunnen de mensen het zien aan de banner die erachter staat: dat kruis heeft alles te maken met de Passie van Pasen, de ’s-Gravendeelse variant op The Passion. In het logo daarvan speelt het kruis ook een prominente rol. In die zin is dat kruis in de tuin van de kerk dus een soort PR-middel, maar… hopelijk wel een PR-middel dat mensen aan het denken zet en laat doordenken: wat heeft dat kruis eigenlijk te betekenen?
Je kunt het natuurlijk ook breder zien, los van De Passie van Pasen: dat kruis dat elke week een stukje verder overeind komt te staan, dat kruis symboliseert de lijdenstijd waarin we zitten: we zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. We staan in de kerk en ons persoonlijk leven stil bij de weg die Jezus ging, voor ons. En we laten het dorp daar ook iets van zien. Via dat kruis bepalen we onze dorpsgenoten bij wat cruciaal is.

Even een korte vraag aan de kinderen: wat gebeurde er dan op Goede Vrijdag? …
We gaan daar nu ook over zingen: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.

Verkondiging 1e deel

Dat kruis is eigenlijk een ijzersterk beeldmerk. Misschien wel het bekendste logo ooit. Reclamemakers zouden er jaloers op zijn. U kent wel die bekende drieslag: geloof, hoop en liefde. Het hartje staat dan symbool voor liefde, het anker voor de hoop en het kruis voor geloof. Dat kruis is een dus belangrijk symbool voor geloof.
Misschien kent u die campagne wel van de EO: leef je geloof. En dan zie je steeds mensen die (midden in hun dagelijkse setting van werk, gezin, hobby) een kruisje vasthouden, als teken van hun geloof.

Hoeveel mensen dragen er hier zo’n kruisje?
Toch is dat wel een beetje vreemd. Want dat kruis is eigenlijk een wreed en afschrikwekkend executiemiddel. In feite is dat kruisje om je nek te vergelijken met een guilloutine… Of een elektrische stoel. Daar zou je niet zo snel mee om je nek gaan lopen. Vreemd dus eigenlijk, dat juist zoiets schokkends en afschrikwekkends als een kruis het symbool van het christelijk geloof is geworden.

Maar, zegt iemand misschien, dat kruis moet je natuurlijk altijd in combinatie zien met Jezus. Dat kruis verwijst immers naar wat Jezus deed voor ons. Inderdaad, dat kruis staat niet op zichzelf, nee, het verwijst naar wat Jezus heeft gedaan. Hij stierf aan het kruis, maar niet vanwege zijn eigen misdaden of overtredingen. Nee, dat was vanwege ónze zonden en overtredingen. Dáárvoor liet Hij zich kruisigen.
Je zou het zo kunnen zeggen: aan het kruis heeft Jezus afgerekend met onze diepste nood, met ons grootste probleem. En dat is dat we van nature van God vervreemd zijn door onze zonden en overtredingen. De Bijbel zegt: het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en ons. Door onze overtredingen is de toegang tot Gods Koninkrijk voor ons gesloten. Dat is onze uitgangspositie. Sinds de zondeval staat er als het ware een bord “Verboden toegang voor zondaren” bij de hemelpoort. En als er niemand ingrijpt zullen we uiteindelijk verloren gaan: ten onder aan de gevolgen van onze zonden, omdat we zelf Gods rechtvaardige oordeel daarover moeten dragen.
Jezus wilde zijn leven geven om dat levensgrote probleem voor ons op te lossen. Om ons te redden uit onze verloren positie en ons tóch een hoopvolle toekomst te geven. Zo lief heeft Hij ons!

Maar daarvoor moest Hij wel sterven aan een kruis. Zonder dat kruis zou het voor ons onmogelijk geweest zijn om in Gods koninkrijk te komen. Eerst moesten onze overtredingen bestraft worden. Eerst moest onze schuld verzoend worden. Eerst moest de kloof tussen God en ons overbrugd worden. Eerst moest vergeving mogelijk gemaakt worden.
Dat heeft Jezus gedaan, door voor ons te sterven aan het kruis.

Jezus’ dood was dus geen gewoon sterfgeval. Dat zie je ook aan de omstandigheden.
Midden op de dag wordt het opeens aardedonker. Alsof het licht in de wereld uit gaat. Na 3 uur diepe duisternis schreeuwt Jezus het uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”. Daaruit blijkt dat er aan dat kruis meer gebeurt dan we op het eerste gezicht zouden denken.
Jezus’ lijden is niet alleen lichamelijk, maar heeft ook een diepere, geestelijke dimensie. Jezus gaat de godverlatenheid in: Hij ondergaat de hel. God legt de zonden en tekorten van de hele mensheid op Jezus en Jezus draagt het oordeel daarover, plaatsvervangend, in onze plaats. Jezus wordt door God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Dat is het diepe mysterie van Jezus’ kruisdood.
Dat heeft dus ook alles met ons te maken, ook al leven wij 2000 jaar later. Wat daar en toen gebeurde gaat óók over ons: Jezus droeg ook ónze zonden en tekorten. Hij droeg ze van de hele mensheid: van mensen die voor Hem leefden en van mensen die na Hem zouden leven. Dus: met terugwerkende kracht en met vooruitwerkende kracht.

Er zit trouwens nóg een dimensie aan Jezus’ kruisdood, namelijk deze: Jezus betaalt met zijn leven om ons mensen te bevrijden en los te kopen uit de slavernij. Zo zegt Hij het zelf ook: Ik ben gekomen om mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Jezus betaalt de hoogste prijs om ons vrij te kopen. Vrij kopen waarvan? En van wie? Nou, van de macht van de zonde. En van degene die ons (via die zonde) in zijn macht hield en in zekere zin recht op ons had: de duivel.
Van die kwade machten (de zonde en de duivel) wilde Jezus ons loskopen om ons tot zíjn eigendom te maken. En Hij koopt ons met de hoogste prijs: met zijn eigen bloed.
Opdat we niet langer leven (als slaven) in dienst van de boze en het boze, maar in dienst van de gerechtigheid, in dienst van Jezus: de goede Meester, die het beste met ons voor heeft. Een Heer die het ook echt wáárd is om gediend te worden, omdat Hij ons het allerbeste wil geven: het eeuwige leven in Gods Koninkrijk.

Jezus droeg de straf, opdat wij vrij uit zouden gaan.
Hij werd veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken.
Hij wilde sterven, opdat wij zouden leven.

Maar daarvoor is het wel nodig dat we ons vertrouwen op Hem stellen, dat we erkennen dat we Jezus nodig hebben. Dat we diep beseffen dat we zonder Hem verloren gaan.
Hoe belangrijk is dat wel niet? Dat we ons in geloof als het ware ‘vastklemmen’ aan dat kruis. Laten we daar nu ook over zingen.

Verkondiging 2e deel

Dat kruis van Jezus roept heftige reacties op. Dat was toen al zo, maar tegenwoordig ook. De Joden vonden het aanstootgevend: iemand die gekruisigd werd was in hun ogen een door God vervloekte. (En dat was in zeker zin ook zo: Jezus werd vervloekt, opdat wij zouden worden gezegend).
Grieken vonden het een dwaasheid: een zinloze en vernederende afgang, gekkenwerk zonder effect. (En dat zou het inderdaad zijn geweest als Jezus dood was gebleven, maar juist zijn opstanding laat zien dat zijn kruisdood wél effect had).

Vandaag de dag roept het kruis van Jezus bij sommige mensen oók ergernis op: ze ergeren zich aan de idee dat er iemand voor hen moest sterven, dat zonde geoordeeld moet worden, dat God blijkbaar niet zomaar vergeeft.

Toch is juist dat kruis cruciaal in de verkondiging, zegt Paulus. Wat mensen er ook van vinden: wij verkondigen een gekruisigde Jezus. En hoe je staat tegenover die kruisdood van Jezus heeft volgens Paulus alles te maken met behouden worden of verloren gaan.
Voor wie verloren gaat is de boodschap van het kruis een dwaasheid of en een ergernis.
Voor wie behouden wordt is de boodschap van het kruis de kracht en de wijsheid van God.

Jezus die gekruisigd wordt lijkt zwak en dwaas, maar ten diepste is Hij juist sterk en wijs. Want al lijdend en stervend overwint Hij de zonde, de dood en de duivel. Hij lijkt te verliezen, maar Hij komt uiteindelijk als overwinnaar uit de bus. Zo zie je maar: het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.

De vraag die op een ieder van ons afkomt is: Wil je erkennen dat dat kruis nodig was? Ook voor u en voor jou. Dat dat kruis er eigenlijk voor ons stond. En dat we niet zonder kunnen. Want zonder dat kruis blijft het Koninkrijk van God gesloten.
(Het draait om het kruis, maar het gaat uiteindelijk om het Koninkrijk.)

Terug naar onze beginvraag: Wat heeft dat kruis eigenlijk te betekenen?
Nou, dit. Dat kruis laat ons zien: er is iemand die zoveel om ons geeft, dat Hij alles voor ons over had. Iemand die zich helemaal heeft gegeven voor ons. Iemand die om de vreugde die voor Hem lag het kruis wilde opnemen.
Zouden we Hem daarvoor niet heel dankbaar zijn? En steeds opnieuw onze blik op Hem richten, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Alleen zo kunnen we het volhouden en standhouden, juist ook als wijzelf in het leven een kruis te dragen hebben. Amen.