LogoHG

Iedere wijk heeft een wijkteam, dat de wijkouderling ondersteunt bij het werk in de wijk.
Het wijkteam wordt gevormd door diaken(en), wijkbezoekers en enkele gemeenteleden die in de betreffende wijk wonen. Zij komen 2 à 3 keer per jaar met de wijkouderling en de wijk- en kringcoördinator bij elkaar.
Het wijkteam heeft als taak:

  • het stimuleren van betrokkenheid, onderling contact en meeleven binnen de wijk (omzien naar elkaar);
  • het bezorgen van post namens de kerk in de wijk, zoals de rondzendbrief en post van de kerkrentmeesters (o.a. Aktie Kerkbalans);
  • het ontwikkelen en organiseren van wijkactiviteiten, zoals een avond voor 65+ en een ontmoetingsavond voor alle gemeenteleden uit de wijk.