LogoHG

De morgendienst op de zondag voorafgaand aan de Avondmaalszondag is bestemd als ‘voorbereiding’. Dan willen wij ons laten bepalen bij de betekenis en het rechte gebruik van dit sacrament. In de week die volgt is er gelegenheid tot ‘censura morum’, wat letterlijk betekent ‘beoordeling der zeden’. De bedoeling hiervan is eenvoudig gezegd, dat wie om persoonlijke redenen of omdat hij of zij in onmin leeft met iemand, niet zou durven aangaan, de hulp van de predikant of wijkouderling mag inroepen.
In een pastoraal gesprek zal dan blijken of de problemen kunnen worden opgelost en de toegang tot Gods tafel gebaand kan worden.
Op de Avondmaalszondag vieren we ’s morgens na een korte prediking het Avondmaal, zittend aan de tafel. Tijdens het rondgaan van de beker speelt het orgel zacht. Op aanwijzing van de ouderlingen gaat de gemeente aan.
’s Avonds is er nog een tafel, waarbij de dankzegging wordt uitgesproken.
In aansluiting op de viering in de kerk is er voor aan huis gebonden gemeenteleden de mogelijkheid het Avondmaal thuis te vieren. De predikant, in gezelschap van een wijkouderling en een diaken, komt dan naar het woonadres met brood en wijn. Inlichtingen hierover geeft de predikant.
Ook de bewoners van verzorgingshuis Immanuël zijn in de gelegenheid het Avondmaal te vieren bij de in Immanuël gehouden avondwijding. Het Avondmaal wordt bij toerbeurt verzorgd door de predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk respectievelijk de Hervormde Gemeente. Er is altijd één vertegenwoordiger van de beide andere kerkenraden aanwezig (diaken of ouderling).