LogoHG

Eén van de taken van de liturgiecommissie is om de passages uit het beleidsplan t.a.v.  de liturgische vormgeving van onze erediensten concreet uit te werken en gestalte te geven.
Eén van die beleidsvoornemens is: ‘de liedcultuur en de begeleidingsvormen in onze gemeente op een opbouwende en zorgvuldige manier te verbreden en (waar mogelijk/nodig) te moderniseren’, uiteraard met behoud van al het goede en mooie dat ons is overgeleverd. Daarbij zal de kunst zijn om als gemeente (in ons liederen en vormen) goed verankerd te blijven, maar tegelijk ook in beweging te blijven. Dat vraagt onderlinge verdraagzaamheid en de bereidheid elkaar ruimte te geven. Tijdens de laatste vergadering van de liturgiecommissie viel in dat kader de term ‘verbindend vieren’. In onze gemeente moet ruimte zijn voor zowel het ‘aloude lied der vaadren’ als ‘een nieuw lied voor de Here’. Opdat in alles God vereerd en verheerlijkt wordt, met en door jong en oud.

Zoals inmiddels bekend, biedt het beleidsplan ruimte om in diensten met eigen voorgangers meer te gaan variëren in de liederenkeuze, mits de nieuwere liederen goed zingbaar zijn en goed worden begeleid en geïntroduceerd.
Met het oog daarop hebben we als liturgiecommissie voor het komende jaar een selectie van enkele liederen gemaakt, die in de periode na de zomervakantie op allerlei manieren en momenten wat meer ‘voor het voetlicht’ zullen komen, zodat ze op termijn vaker in onze diensten gezongen kunnen worden. Dit betreft: enkele alternatieve versies van reeds bekende of oude liederen (bijv. vierstemmig of met tegenstem), enkele liederen die bij vaste liturgische onderdelen kunnen worden ingezet (als alternatieve invulling) en een heel aantal nieuwere liederen (voornamelijk uit de Opwekkingsbundel, zowel rustige als meer up tempo). Daarnaast zullen vanuit de zondagschool en de Aanloop/Connected nog wat liederen worden aangedragen die daar vaak gezongen (gaan) worden. Al deze liederen zullen vooralsnog gebundeld worden in een soort liturgieachtig formaat, dat bij kerktelefoonluisteraars en bij de ingang van de kerk beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Wie nieuwsgierig is naar de nieuwe liederen, kan binnenkort alvast op de website van onze kerk kijken. Daar zal een groot deel van deze liederen reeds worden genoemd, tezamen met youtube-links, zodat ze via internet ook (herhaaldelijk) beluisterd kunnen worden. Voor diegenen die minder vertrouwd zijn met de computer: geen nood, gaandeweg zult u de liederen (waarvan sommige al redelijk bekend zijn)  vanzelf horen langskomen, bijvoorbeeld voorafgaand aan de dienst of tijdens de collecte, op de startzondag (15/9) of bij de eerstvolgende zangdienst (6/10). Waarschijnlijk zal er in het najaar ook nog een keer een ‘oefenavond’ zijn, zoals de ouderen die wellicht nog herinneren uit de tijd dat het (toen nog nieuwe) Liedboek voor de Kerken werd geïntroduceerd (dat was in 1973; u ziet, er is eigenlijk niets nieuws onder de zon ;-). Uiteraard (maar dat behoeft eigenlijk geen betoog) zullen in onze diensten ook de vertrouwde psalmen en gezangen uit het Liedboek een belangrijke rol blijven spelen.

We realiseren ons dat er op het terrein van lied- en begeleidingsvormen vele verschillende voorkeuren leven binnen de gemeente , maar we hopen dat er ook vertrouwen en openheid is om samen een weg te vinden die ons blijvend aan elkaar verbindt!
Hebt u vragen of opmerkingen?  Neem gerust contact op met Jan Kranendonk.