LogoHG

Kerk zijn in deze tijd
De afgelopen week heeft het moderamen vergaderd over hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd. We hebben gekeken hoe we aangedragen initiatieven om konden zetten naar werkbaar en haalbaar beleid. De afgelopen week hebben wij 'aangehaakt' bij de dienst die vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk werd uitgezonden. Als moderamen hebben we besloten om dit in de komende periode -vooralsnog- te blijven doen. De reden hiervan is dat er vanuit de Ichtuskerk een complete dienst inclusief aanbod voor kinderen wordt aangeboden. 

Voorbeden vanuit onze eigen kerk
Ons plan is om vanaf zondag 5 april iedere zondagmorgen om 9:45 uur een kort woord te spreken vanuit onze eigen kerk waarin we voorbeden doen voor zieken uit onze gemeente, dankgebed voor jubilea en eventueel informatie delen. Om 9:55 uur schakelen we dan over naar de CGK. Hieronder vindt u de link waarmee u de dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk kunt meebeleven:

- de livestream: https://www.youtube.com/channel/UCQs9cRSc6fTSFcukwdQs_Dg/live

- Kerkomroep:  http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11101

Voor de kinderen
Ds. Mans Raveling probeert elke week een kleurplaat te vinden die past bij het Bijbelgedeelte dat die zondag centraal zal staan. De kleurplaten zullen te vinden zijn op onze website www.cgkgravendeel.nl  onder het kopje “Nieuws”. Met deze kleurplaten hopen we dat de kinderen zich meer betrokken voelen bij de (online-) diensten. Daarbij zijn de kleurplaten ook voorzien van een bemoedigende tekst, wat ze geschikt maakt om niet alleen in te kleuren, maar ook om weg te geven. Zo kunnen we de ander laten zien dat we hen, ook in crisistijd, niet vergeten!

Gezamenlijke dienst op Palmzondag
Op zondagmiddag 5 april, Palmzondag, zenden we vanuit de Ichtuskerk een gezamenlijke dienst uit die in het teken staat van de Stille Week. Voorganger is ds. Mans Raveling. Medewerking wordt verleend door enkele gemeente – en kerkenraadsleden uit de drie kerken.

Kerkklokken van hoop
Komende woensdag sluiten we, evenals afgelopen woensdag, aan bij de actie 'Kerkklokken voor hoop'. Meer informatie over deze actie vindt u elders op deze website.

Collectes
Namens de diakenen en de kerkrentmeesters wil ik u vragen de collectes niet te vergeten. U kunt daar op uw eigen manier creatief mee omgaan door bijvoorbeeld wekelijks een bedrag te sparen of door een bedrag over te maken naar de diaconie of naar de kerkrentmeesters. 

Bankrekening kerkrentmeesters: NL92 INGB 0000 1259 19

Bankrekening diaconie: NL30 RABO 0323 0164 99

Tenslotte
Dit is een korte opsomming van wat wij afgelopen week besloten. We hebben dit besproken en besloten met de kennis van nu, als de situatie in het land verandert, veranderen de ideeën waarschijnlijk ook mee. De door de overheid aangekondigde maatregelen hebben een ongekende impact op heel ons leven. Eerlijk gezegd kunnen we nog niet bevatten wat de uitwerking zal zijn. Laten we oog houden voor elkaar in deze tijd. Ik hoor van de mensen die ik her en der spreek over mooie ontmoetingen, kaartjes die verstuurd worden, telefoontjes die gepleegd worden. Juist nu komt het erop aan om in je eigen kring KERK te zijn. Kijk om je heen. Zijn er mensen die je hulp nodig hebben, kun je ergens iets betekenen? Dáár is Christus' kerk, ook in ’s-Gravendeel, op dit moment!