LogoHG

Mede naar aanleiding van de goede samenwerking tijdens de coronacrisis hebben de gezamenlijke dagelijks besturen (moderamina) van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Gereformeerde Kerk (GK) en de Hervormde Gemeente (HG) nagedacht over andere manieren om onze eenheid in Christus verder gestalte te geven.
Dit heeft geresulteerd in enkele nieuwe interkerkelijke activiteiten, ter versterking van de band tussen CGK, GK en HG: een jaarlijkse ambtsdragersontmoeting (in het najaar) en een interkerkelijke bijbelstudiekring (wisselend onder leiding van een van de predikanten of kerkelijk werkers), waarover nadere informatie volgt.

Ook zal in 2021-2022 gestart worden met ’s-Gravendeel Zingt: een ’s-Gravendeelse variant op Nederland Zingt (het bekende EO-programma), met als doel om periodiek:
- samen onze God te eren en te verheerlijken met liederen en gebeden en samen Gods heil te vieren;
- de onderlinge band als christenen uit hetzelfde dorp te versterken (ook als getuigenis naar het dorp toe).

’s-Gravendeel Zingt zal voorlopig 1x per kwartaal worden gehouden, mede ter vervanging van de maandelijkse zangdiensten die de laatste jaren door GK en HG werden gehouden.
De beoogde doelgroep van ’s-Gravendeel Zingt zijn primair de leden (> 12 jaar) van de organiserende 3 kerken, maar secundair ook leden van andere kerken, zodat zoveel mogelijk christenen uit ’s-Gravendeel samenkomen om onze grote en goede God te loven met liederen en gebeden.
’s-Gravendeel Zingt zal worden gehouden op zondagavond van 19:30 tot circa 20:15/20:30 (eventueel met ruimte voor ontmoeting daarna).
De locatie zal afwisselend in één van de 3 kerkgebouwen zijn: elke keer is er dus een andere gastkerk.
De coördinatie/promotie zal worden verzorgd een vaste werkgroep met één afgevaardigde van elke kerk. De concrete organisatie en invulling zal afwisselend door één van de 3 kerken, namelijk de gastkerk, plaatsvinden, waarbij de gastkerk intern kan bepalen wie daar concreet de organisatie/ invulling ter hand neemt.

’s-Gravendeel Zingt moet niet beschouwd worden als een officiële (zang)dienst, maar meer als een bijzondere viering/samenkomst, los van de reguliere erediensten, want:
- er is geen ambtelijke vertegenwoordiging;
- er is geen officiële voorganger;
- er is geen woordverkondiging/meditatie;
- er is alleen (samen)zang, aangevuld met enkele gebeden, lezingen en verbindende teksten door een of meer gemeenteleden.

Qua bandbreedte van het liedmateriaal zal het format van ’s-Gravendeel Zingt vergelijkbaar zijn met Nederland Zingt, namelijk een combinatie van oudere en nieuwere liederen en begeleidingsvormen:
- zowel Psalmen, Gezangen en Johannes de Heer-liederen als liederen uit bundels zoals Hemelhoog/ELB, Youth for Christ en Opwekking of van Sela en PsalmProject;
- begeleid door zowel orgel als combo/band met vocals;
- liefst inhoudelijk/thematisch enigszins op elkaar aansluitend en samenhangend, zodat de samenkomst ‘een verhaal vertelt’.
Qua zingbaarheid en bekendheid streven we dus naar een dwarsdoorsnede van het liedmateriaal dat gebruikelijk is in de kerkdiensten van CGK, GK en HG. De bedoeling is dat de liederenkeuze bij ’s-Gravendeel Zingt herkenbaar is en verbindend (en niet verwijderend) werkt.

We hopen dat veel gemeenteleden zullen gaan deelnemen aan ’s-Gravendeel Zingt en dat deze interkerkelijke activiteit een begrip wordt in ’s-Gravendeel, tot eer en lofprijzing van God en ter versterking van onze eenheid en ons getuigenis. Nadere info over de eerste keer dat ’s-Gravendeel Zingt wordt gehouden volgt binnenkort.