LogoHG

tekst 5Over de feiten rond Jezus van Nazareth…
Het goede nieuws voor kritische zoekers is: je hoeft niet eerst in de Bijbel als goddelijk boek te geloven om met Jezus van Nazareth kennis te kunnen maken. Een open houding is voldoende voor een kritisch onderzoek naar het archimedisch punt van het christelijk geloof. Hier in het kort een paar feiten op een rijtje.

Jezus heeft geleefd. Daar twijfelt geen zinnige historicus aan. We zijn over hem geïnformeerd, niet alleen via de Bijbel maar ook door joodse en romeinse geschiedschrijvers als Josephus, Tacitus en Suetonius. Met name Josephus (zelf geen christen!) benadrukt daarbij Jezus´ wijsheid en wonderen en het geloof in zijn opstanding dat hij onder de christenen aantrof.
In mogelijk één van de oudste gedeelten uit het Nieuwe Testament, 1 Corinthe 15:3-6, somt de apostel Paulus de kern van het christelijk geloof op zoals hij dat overgeleverd had gekregen van de mensen die Jezus zelf nog hadden gekend: ´3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.´ Alle kernelementen uit het christelijk geloof – de betekenis van de Bijbel (‘de Schriften’), Jezus’ dood voor onze zonden, zijn opstanding uit de dood – worden hier (ongeveer 20 jaar na dato) al door Paulus samengevat.
Het laatste zinnetje is daarbij veelbetekend. Paulus vraagt de christenen uit Corinthe niet hem op zijn woord te geloven. Bij twijfel kunnen ze in Jeruzalem navraag doen bij talloze mensen die de opgestane Jezus zelf nog hebben ontmoet.
Het geheel ademt dus een heel feitelijke en nuchtere sfeer uit. De boodschap van Jezus van Nazareth hoeft niet aanvaard te worden omdat het een mooie boodschap is maar omdat die boodschap op feiten gebaseerd is. Feiten die kritisch onderzocht mogen worden. Die nuchtere en feitelijke benadering van het Nieuwe Testament wekt vertrouwen om de verhalen over Jezus Christus met een open houding te gaan lezen. Het verhaal over Hem is geen verhaaltje.