Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en vergadert elke eerste donderdag van de maand om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Daarnaast is er veelvuldig onderling contact over actuele zaken. Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de scriba en één of meer ouderlingen en/of diakenen.


De volgende bovenvermelde ambtsdragers maken daarvan deel uit:
Kees van der Beek - voorzitter kerkenraad
Ds. Stefan Dierx - vice voorzitter kerkenraad
Dolf Leurink - scriba, Damaststraat 15, 3295 VC ‘s-Gravendeel
Rianne Koren-Kooij
Nicolette den Boer-van Dam
Ria Meijer-Kok